S.C. NETAGRO S.R.L., cu sediul in Stefanestii de Jos, Sos. Stefanesti nr. 13, jud.Ilfov, tel/fax 0372756036/0372874445, inmatriculata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/680/2006, cod inregistrare fiscala in scopuri de T.V.A. RO18552385, denumita in continuare Societatea

In virtutea obligatiilor de informare care incumba Societatea in baza Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“GDPR”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, NETAGRO reda mai jos informatii cu privire la maniera in care prelucreaza, in calitate de operator, datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate, precum si scopurile in care acestea sunt folosite.

In continuare, NETAGRO indica modul in care foloseste si protejeaza datele cu caracter personal. Acestea includ ceea ce fiecare persoana vizata a comunicat Societatii, ce a aflat NETAGRO in contextul relatiei NETAGRO – client (denumit in continuare „Client”) si optiunile pe care fiecare persoana vizata le-a facut pentru transmiterea comunicarilor comerciale sau a altor tipuri de comunicari specifice activitatii de marketing. Concomitent, Societatea ofera informatii cu privire la drepturile persoanelor vizate in materie de confidentialitate a datelor si la modul in care legea protejeaza persoanele vizate.

NETAGRO se angajeaza (1) sa prelucreze si sa pastreze datele cu caracter personal in siguranta, (2) sa nu le vanda si (3) sa ofere persoanelor vizate modalitati de gestionare si revizuire a optiunilor facute in legatura cu datele lor cu caracter personal.

Pentru orice intrebari sau detalii in legatura cu modul in care NETAGRO foloseste datele cu caracter personal, fiecare persoana vizata se poate adresa direct Societatii utilizand datele de contact mentionate mai sus sau poate trimite o solicitare Ofiterului pentru Protectia Datelor la adresa de e-mail: dataprotection@netagro.ro.

DESPRE ACEASTA DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE

Prezenta Declaratie de confidentialitate are scopul de a explica intr-un mod simplu si transparent ce tip de date personale colectam in legatura cu dvs. si cum le prelucram.

Se aplica urmatoarelor persoane:

 • Toti fostii clienti, clientii actuali si potentiali ai NETAGRO. Avem obligatia legala de apastra datele pe care le colectam despre dvs., inclusiv o anumita perioada de timp dupa incetarea relatiei, in conformitate cu legislatia actuala
 • Orice persoana implicata in orice relatie cu Societatea noastra, in calitate de persoana fizica sau de reprezentant al unei entitati juridice (de exemplu, un manager al unei companii, agent, reprezentant legal, personal operativ etc.).
 • Clientii care nu au relatie comerciala directa cu NETAGRO, cum ar fi platitorii sau persoanele de contact ale clientilor personae juridice.

Ne comunicati informatii cu caracter personal atunci când deveniti client, va inregistrati la serviciile noastre online, completati un formular, semnati un contract, cumparati produsele si serviciile noastre sau ne contactati prin intermediul unuia dintre canalele noastre.

De asemenea, folosim date care sunt disponibile legal din surse publice, ca de exemplu, listele de creditori, registrele de cadastru, registrele de asociere si mass media, sau care sunt furnizate in mod legitim de de catre terti, cum ar fi agentiile de rating.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica (numita “persoana vizata”) pe baza carora respectiva persoana poate fi identificata, direct sau indirect.

CINE SUNT PERSOANELE VIZATE

Persoanele vizate carora Societatea, in speta NETAGRO, le prelucreaza datele cu caracter personal sunt: persoanele fizice avand calitatea de Client, persoanele fizice avand calitatea de reprezentant legal/imputernicit/delegat cu diferite drepturi de operare sau de alta natura in relatia cu Societatea, asociatii/actionarii/membrii fondatori ai Clientului, alte persoane fizice avand vreuna dintre aceste calitati in cadrul unor entitati cu care Clientul actioneaza in cadrul aceluiasi grup, codebitori, avalisti, garanti (inclusiv persoanele fizice avand functii de conducere si de reprezentare in cadrul unei entitati legale care are calitatea de garant in relatia cu Societatea), fidejusori, precum si succesorii legali sau conventionali ai celor mentionati mai sus.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZA NETAGRO

Categoriile de date cu caracter personal pe care Societatea le prelucreaza in cadrul activitatii sale sunt:

 • Date de identificare (de ex: nume, prenume, CNP sau echivalentul acestuia potrivit legislatiei nationale aplicabile, seria si numarul actului de identitate/permisului de sedere/pasaportului etc., adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, adresa de resedinta, data nasterii, locul nasterii, cetatenia, adresa de e-mail, numere de telefon fix si mobil, fax etc.);
 • Date financiare (de ex. cota de participare la beneficii si pierderi, numarul si valoarea nominala a partilor sociale/aportul la capital si numarul actiunilor, date privind bunuri detinute etc.);
 • Date privind tranzactiile (de ex. detalii despre platile in contul Societatii, conturile IBAN avand ca titular beneficiarii persoane fizice);
 • Date din surse deschise si registre publice (de ex. Centrala Incidentelor de Plati, AEGRM, Registrul Comertului etc.);
 • Informatii rezultate in urma monitorizarilor video in cazul in care vizitati sediul societatii;
 • Specimene de semnaturi;
 • Informatii despre natura si limitele mandatului.

CARE SUNT SCOPURILE IN CARE PRELUCRAM DATELE CU CARCACTER PERSONAL

Scopul prelucrarii reprezinta obiectivul avut in vedere de NETAGRO prin prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cadrul diferitelor procese, Societatea prelucreaza date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • identificarea Clientului persoana fizica
 • identificarea Clientului persoana juridica prin identificarea persoanelor fizice aflate in relatii cu acesta;
 • identificarea garantilor, fideiusorilor, avalistilor, precum si a garantilor persoane juridice prin identificarea persoanelor fizice care au atributii de conducere si de reprezentare;
 • furnizarea de produse si servicii;
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitarile Clientului, formulate prin reprezentantii/imputernicitii sai
 • respectarea obligatiilor legale privind raportarile obligatorii catre autoritatile statului, prevazute de legislatia specifica in vigoare;
 • derularea corespondentei in legatura cu relatia de afaceri nascuta intre NETAGRO si Client prin canalele disponible (ex: posta, email, telefon etc.)
 • protejarea drepturilor si intereselor legale si legitime ale NETAGRO (ex: gestionare litigii, reclamatii etc.)
 • activitati de colectare debite si/sau recuperare creante;
 • actualizarea datelor Clientilor, inclusiv ale persoanelor fizice aflate in relatii cu acestia;
 • realizarea de rapoarte pentru o buna contabilitate si gestionare a operatiunilor comerciale ale Societatii;
 • realizarea de raportari catre institutiile competente conform reglementarilor legale aplicabile (de ex: raportarea catre ANAF etc.);
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor Societatii, precum si realizarea de audituri sau investigatii;
 • monitorizarea securitatii persoanelor, a spatiilor si/sau bunurilor NETAGRO;
 • realizarea de activitati de marketing si realizarea de sondaje sau studii de piata;
 • arhivarea atat in format fizic, cat si electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura, precum si realizarea de activitati de curierat;

Datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite si pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre NETAGRO.

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NETAGRO prelucreaza datele cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

 • pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte (de ex: furnizarea de produse/servicii, trimiterea de notificari sau informari cu privire la produsele si serviciile si utilizate, furnizarea de servicii suport pentru aceste produse si servicii) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea persoanei vizate de incheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a Clientului);
 • in baza unei obligatii legale aflate in sarcina NETAGRO (de ex: raportate ANAF)
 • in baza interesului legitim al NETAGRO (de ex: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne; efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienti ai Societatii; analizarea si minimizarea riscurilor financiare si reputationale la care se expune Societatea in legatura cu furnizarea serviciilor si produselor; dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor Societatii; asigurarea unui nivel ridicat de securitate la nivelul sistemelor informatice, studii de piata si statistice; comunicari comerciale);
 • in baza consimtamantului persoanei vizate in cazul in care aceasta si-a manifestat optiunea ca Societatea sa-i transmita comunicari de marketing in cazul in care activitatea are la baza consimtamantul).
 • In cazul prelucrarilor intemeiate pe consimtamantul persoanei vizate, aceasta, potrivit prevederilor GDPR, are dreptul ca, in orice moment, sa isi retraga consimtamantul acordat. Consecinta ar putea fi ca nu vom mai putea presta anumite servicii pentru dumneavoastra.

NETAGRO poate avea nevoie sa colecteze date cu caracater personal in virtutea legii sau conform termenilor unui contract pe care Societatea il are cu persoana vizata.

Daca persoana vizata alege sa nu ofere Societatii aceste date cu caracter personal, aceasta ar putea sa intarzie sau chiar sa impiedice indeplinirea de catre Societate a obligatiilor asumate. De asemenea, aceasta ar putea insemna ca NETAGRO nu va putea efectua serviciile necesare pentru a administra relatia comerciala cu Clientul.

CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt obtinute atat direct de la Client si/sau de la persoanele vizate (in momentul in care se completeaza formulare sau documente ale Societatii sau prin orice alte mijloc de comunicare electronica).

In cazul in care o persoana vizata este cea care furnizeaza Societatii informatii despre alte persoane vizate, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la modalitatea in care Societatea ii prelucreaza datele cu caracter personal.

In plus, NETAGRO obtine datele si indirect, prin consultarea unor surse externe (de ex: pentru ca Societatea sa poata evaloa bonitatea clientului). Prin surse externe intelegem institutii si autoritati publice, registre publice, baze de date electronice, informatii disponibile pe internet, terti abilitati, detinatori de astfel de informatii, cum ar fi, dar fara a ne limita la: Oficiul National al Registrului Comertului, portalul instantelor de judecata din Romania administrat de Ministerul Justitiei etc.

Verificarea informatiilor cuprinse in documentele puse la dispozitia Societatii (obligatorii pentru deschiderea relatiei comerciale si contractarea produselor), se raporteaza la cele rezultate din interogarile registrelor publice, bazelor de date, a informatiilor verificate si autentificate de catre o firma de avocatura /un notar /un auditor independent si orice informatii publice independente, neutre, de incredere si de actualitate.

CUI DEZVALUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Dupa caz, destinatarii datelor pot fi:

 • Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; servicii de suport; de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing; de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor; evaluatori, societati de asigurare, audit.
 • Executori judecatoresti si birouri notariale, consultanti externi care ne acorda consultanta sau ne asista in exercitarea si apararea drepturilor in instanta;
 • Institutii financiar-bancare din Romania si din strainatate;
 • Institutii si autoritati publice de aplicare a legii (de ex: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organe judiciare);
 • Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica;
 • Oricui altcuiva in cazul in care avem consimtamantul Clientului/persoanei vizate sau avem o obligatie legala;

Ne asiguram intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii etc).

PROFILAREA ȘI LUAREA DECIZIILOR AUTOMATE

Activitatea Societatii nu se bazeaza pe realizarea de profile asupra unor grupuri de persoane sau pe luarea de decizii automate. Daca pe viitor Societatea va utiliza profilarea si luarea de decizii automate pentru derularea unor contracte sau pentru alte activitati, persoanele vizate vor fi informate si li se va oferi ocazia sa exprime un punct de vedere cu privire la acest aspect si sa-si manifeste optiunea.

CAT TIMP PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt pastrate pe intreaga perioada aferenta relatiei contractuale cu Societatea. Dupa incetarea relatiei contractuale, va mai putem pastra datele pana la 10 ani pentru unul din urmatoarele motive:

 • Pentru a raspunde la orice intrebari sau reclamatii;
 • Pentru a raspunde la cerintele legale si de reglementare aplicabile Societatii

Va putem pastra datele mai mult de 10 ani daca nu le vom putea sterge din motive legale, de reglementare sau tehnice. Putem de asemenea sa pastram datele in scopuri de cercetare sau statistice. Daca vom proceda astfel, ne vom asigura de protejarea confidentialitatii dvs. si le vom folosi doar in acele scopuri.

ANONIMIZAREA ȘI AGREGAREA DATELOR

Datele cu caracter personal pot fi convertite in date statistice sau agregate care nu pot fi folosite pentru a identifica persoana vizata, si apoi folosite pentru a obtine cercetari statistice si rapoarte. Aceste date agregate pot fi impartasite si utilizate in toate modurile descrise mai sus.

MARKETING

Societatea poate folosi datele cu caracter personal ale persoanelor vizate in scop de informare in ceea ce priveste produsele si serviciile din oferta noastra.

Informatiile personale pe care le detinem despre dvs. sunt alcatuite din cele pe care ni le furnizati, din datele pe care le colectam atunci cand folositi serviciile noastre sau din surse publice. Noi le studiem pentru a avea o imagine despre ce consideram ca v-ar putea interesa. In acest fel decidem ce produse si oferte ar putea fi relevante pentru dvs.

Societatea va folosi datele cu caracter personal pentru a transmite mesaje de marketing daca societatea a obtinut consimtamantul persoanei vizate sau in cazul „interesului legitim”. Adica, atunci cand avem un motiv comercial pentru a contacta si folosi datele persoanei vizate. Acest lucru nu trebuie sa contravina cu ceea ce este corect si cel mai bine pentru interesele persoanei vizate.

NETAGRO poate cere in viitor persoanei vizate sa confirme sau sa isi actualizeze alegerile facute cu privire la comunicarile de marketing. De asemenea, fiecare persoana vizata poate cere Societatii sa nu ii mai trimita mesaje de marketing folosind datele de contact ale societatii. Indiferent de alegerea persoanei vizate, veti primi in continuare notificari si alte informatii importante si relevante cu privire la produsele si serviciile pe care le utilizati in prezent.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Potrivit GDPR, fiecare persoana vizata are urmatoarele drepturi:

(1) dreptul de acces la datele cu caracter personal care o privesc

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea NETAGRO o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, de a obtine informatii, spre exemplu, despre datele cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrarii, destinatarii datelor etc.;

(2) dreptul la rectificarea datelor

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Societatii, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, precum si completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

(3) dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Societatea are obligatia sa stearga datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in situatiile expres prevazute de lege (ex: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate);

(4) dreptul la restrictionarea prelucrarii

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in cazurile expres prevazute de lege (ex: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor);

(5) dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat Societatii intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Societatii daca: prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;

(6) dreptul la opozitie

In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul interesului legitim a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri sau, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv;

(7) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa

8) dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ale carei date de contact se regasesc la adresa:www.dataprotection.ro.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Stefanestii de Jos, Șos Stefanesti nr. 13, cod postal 77175, la nr. de telefon 0372756036 sau prin e-mail, la adresa dataprotection@www.netagro.ro.

Nu in ultimul rand, ne puteti suna oricand si cere mai multe detalii la numarul de contact mentionate mai sus.